Λεφτά υπάρχουν κορόιδα!!!! Για τους βολεμένους φυσικά...ΥΠΕΞ, 55.000 ευρώ για τον Δντη μιας Γραμματείας του!!!


ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ??  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, 55000 EYΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΘΥΝΤΗ ΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ!!! ΧΩΡΙΣ ΑΣΕΠ, ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ!!!

Διαβάστε με προσοχή την απόφαση του ΥΠΕΞ..


Και σύ εργαζόμενε σκληρά Έλληνα Πολίτη ζήσε με τα 700 ευρώ.. εσύ συνταξιούχε κακώς κατάλαβες ότι ανάλογα με το τι πλήρωνες θα είχες και την σύνταξή σου...οι σοσια-ληστές βλέπεις σου βάλανε χέρι στην τσέπη σου..
Όλοι μαζί δυνατά να αποδομήσουμε την κοινοβουλευτική ασυδοσία /ασυλία / ολιγαρχία, εκτός εάν εσύ τους εξουσιοδότησες να επιδοτούν  Ρ/Φ σταθμούς, Μ.Κ.Ο., κόμματα, Μέγαρα Μουσικής, να προσλαμβάνουν τους κολλητούς τους, κλπ

ΚΑΝΕΝΑΣ 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αθήνα:  9.3.2011 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ                             Αριθ. Πρωτ:  778 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διοικητικής Υποστήριξης   
ΤΜΗΜΑ  Διοικητικού                                                                                                          
Ταχ.Δ/νση: Ζαλοκώστα 10 
Ταχ.Κώδικας: 10671 Αθήνα                                                               
TELEFAX: 210 2597573 
Πληροφορίες:  Γ. Μουστάκας                                ΚΟΙΝ.: -Διπλ. Γραφείο Υφ. Εξωτερικών 
Τηλέφωνο: 210 2597517                                                          κου Δ. Δόλλη   
                                                                                                 - Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπ.Εξ. 
                                                                                                   κου Ι. Ζέπου 
                                                                                                 - Γραφείο Γεν. Δ/ντη ΣΤ Υπ.Εξ . 
                                                                                                  - ΣΤ 1 Δ/νση Υπ. Εξ. 
                                                                                                  - ΣΤ 4 Δ/νση  Υπ. Εξ.   
                                                                                                  - Ενδιαφερόμενο 
                                                              Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 Εχοντας υπ’ όψιν 


1.  Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.7  του Ν. 3566/07 «Κύρωση ως  Κώδικα του Οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ 117/Α) 
2.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνη-
τικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α) 
       3. Το Π.Δ. 89/2010  «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α) 
     4. Tην  αριθμ. Π23ΥΦΥΠ-116973/12.11.2010  απόφαση  του Πρωθυπουργού  και  του Υπουργού Εξωτε-
ρικών «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  του  Υφυπουργού  Εξωτερικών  κ.  Δημήτριο  Δόλλη» (ΦΕΚ 
1795/Β/2010). 
  
                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  


Διορίζουμε τον Πέτρο Παναγιωτόπουλο, Πληρεξούσιο Υπουργό Β, του Υπουργείου Εξωτερικών, 
στη θέση του  Γενικού Διευθυντή στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού. 
Με  την  απόφαση  αυτή  προκαλείται  δαπάνη  για  τον  Κρατικό  Προϋπολογισμό   ύψους  4362,91 Ευρώ (μικτά) μηνιαίως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει με την δημοσίευση της. 
  
                                                                                                 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
                                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΔΟΛΛΗΣ 

Ες. Διανομή: Τμήμα Οικονομικού  
   
ΑΔΑ: 4Α1Ξ469Η9Χ-Χ Το πρωτότυπο στην ιστοσσελίδα: http://sites.diavgeia.gov.gr/geniki_grammateia_apodimou_ellinismou/ada/4%CE%911%CE%9E469%CE%979%CE%A7-%CE%A7


                                                                                                           
         

Posted by Κ.Α.ΝΕ.Ν.Α. on 3/10/2011 05:45:00 μ.μ.. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

0 σχόλια for "Λεφτά υπάρχουν κορόιδα!!!! Για τους βολεμένους φυσικά...ΥΠΕΞ, 55.000 ευρώ για τον Δντη μιας Γραμματείας του!!!"

Leave a reply