Σχόλιο ΚΑΝΕΝΑ
ΚΑΝΕΝΑΣ πλέον από αυτούς
ΚΑΝΕΝΑΣ μόνος....δυνατά, όλοι μαζί!!
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗ,  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ!!!

ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Η βελτίωση της επικρατούσας ζοφερής κατάστασης στη χώρα μας είναι υπόθεση όλων μας.


ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ ΠΡΟΣΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ, ΦΙΛΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΕΣ 

•    Παρατηρώντας την συνεχόενη κατάπτωση και αποσύνθεση των πολιτικών,         κοινωνικών, 
οικονοικώνκαιηθικώνδοώντηςΠατρίδοςας… 
•    Αγανακτισένοι από την διαρκή και ανελέητη προβολή της διαφθοράς,      την επιβολή της 
ανευθυνότητας,  της παραγραφής αδικηάτων,     την απαξίωση των παραδοσιακών αρχών και 
πατροπαράδοτωνηθώνκαιεθίωνας, τηςαπουσίαςοράατος… 
•    Πιεζόενοιαπότηνεπέλασητουπαραλογισού, τουςκινδύνους αλλοιώσεωςτηςεθνικήςας 
ταυτότητας, την σταδιακή κατάργηση θεελιωδών ατοικών ανθρωπίνων δικαιωάτων,             την 
αποδυνάωσητηςαγοραστικήςαξίαςτουπενιχρούπλέονεισοδήατόςας… 
•    Αντιλαβανόενοι το έγεθοςτης ευθύνης αςαπέναντιστηνΙστορίακαιτοΜέλλοναυτού 
τουΤόπου… 
•    ιαπνεόενοιαπότηνανάγκηιαςκοινωνίαςεκέντροτονάνθρωποκαιτιςπραγατικέςτου 
ανάγκες, καθώς και της επαναφοράς όλων των χαένων αξιών όπως της  ικαιοσύνης,           της 
Αξιοκρατίας, τηςΕλευθερίας, τηςΑρετής, τηςΧαράςστηνζωήας… 
•    Επνεόενοιαπόταδιδάγατατηςανεξάντλητηςκαιαδιάκοπηςιστορικήςαςδιαδροήςαπό 
τηναρχαιότηταέχρισήερα … 
•    Εείς, ωςΕλεύθεροιΈλληνες Πολίτες, είχαεαπόαρκετόκαιρόαποφασίσεινα αγωνιστούε 
προκειένου να προβούε στην δηιουργία ενός νέου Πολιτικού Κινήατος  -       Φορέα εντός του 
οποίουθαπορούσανναεκφραστούν, νασυνεργαστούνκαιναπροσφέρουνόλοιοιΈλληνες καιοι 
ΕλληνίδεςπροκειένουναεπανακτήσουετηνχαένηαςΑξιοπρέπεια, Ελευθερία, ικαιοσύνη, 
Εθνική Αξιοπιστία και Ανεξαρτησία,  Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη. Ύστερα απόπολλές 
προσπάθειες, ζυώσειςκαι συζητήσειςκαιύστερα απόπάπολλες δοκιασίεςεφίλους, γνωστούς, 
ίσωςκαιλιγότερογνωστούς, αυτόέγινεπραγατικότητα. 

Ο νεοσύστατος αυτόςφορέας, έχονταςόωςιααρκετάακράαγωνιστικήδιαδροή,  ετην 
καθοριστική πρωτοπόρα συβολή της ηοκρατικής Αναγέννησης,  του ΕΠΑΜ και αρκετών 
Κινηάτωνπολιτώνεσκοπότηνεκλογικήσυνεργασία, έχειέναβασικόπρόταγα: 

                                   ΟΧΙ ! 

Εγώ προσωπικώς δέχτηκα την ευγενική πρόσκληση να βοηθήσω όσο δύνααι και να 
συετάσχω στον εκλογικό αυτόν συνδυασό ως υποψήφιος βουλευτής στην εκλογική 
περιφέρεια της Β’  Αθηνών.  Οολογουένως θεωρώ και εκτιώ ότι αυτό που έχει την έγιστη 
σηασίασεαυτήντηναπόφασήου, είναιηελεύθερηδοήκαιταπρωτοποριακάπροτάγατααυτού 
τουεκλογικούσυνδυασού: 
α') εν εφαρόζει κοατική γραή πειθαρχίας των ελών και όσων συπράξουν ή 
υποστηρίξουνέστωκαιτηντελευταίαστιγή. 
β') Θέτειόλαταβασικάκοινάζητούενα 
http://epam-usa.blogspot.com/2012/04/blog-post_16.html καιhttp://papathemelis.blogspot.com/ 
γ') Τα κυριότερα,  ενεργοποιεί τον ναρκωένο θεσό των δηοψηφισάτων και προτείνει 
σύγκλισηΣυντακτικήςΕθνοσυνέλευσης. ΜεάλλαλόγιαετακύλισητηςεξουσίαςστονΕλληνικό 
λαόκαιόχι "χαλίφης" στηνθέσητου "χαλίφη". 

            Ανσ' αυτόντοντόποθέλουενααλλάξεικάτι, αςξεκινήσουεαπόεάς... 

ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ ΤΙΣ ΑΓΚΥΛΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΘΕΤΙΚΟ ΘΑ 
                                       ΠΡΟΚΥΨΕΙ! 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Ο/Η παρακάτω υπογεγραμμέν-ος/-η………..………………………….……………………………………………… υποψήφι-ος/-α βουλευτής του εκλογικού συνδυασμού………………………………………………………………….. της εκλογής περιφέρειας …..……………………..……………………..………………………………………………………. υπευθύνως δηλώνω, ενώπιον του Ελληνικού Λαού και εν γνώσει των συνεπειών του Nόμου περί ψευδούς δηλώσεως ή εξαπατήσεως εις βάρος αυτού, σε περίπτωση που στις προσεχείς εκλογές της 6/5/2012 εκλεγώ βουλευτής του Ελληνικού κοινοβουλίου, τα εξής:
1.      Παραιτούμαι της βουλευτικής μου ασυλίας και όλων των προνομίων που απορρέουν από αυτήν, εκτός της δυνατότητας να εκφέρω οποιονδήποτε λόγο και άποψη και των δυνατοτήτων εκείνων που θα με καθιστούσαν πολιτικώς και νομικώς ανισότιμο σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον (ἠ άλλην) συνάδελφό μου, πολίτη ή κάτοικο του κράτους.
2.      Παραιτούμαι από τις οποιεσδήποτε προστατευτικές διατάξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις αφορούν παραγραφή ποινικών αδικημάτων. Σε οποιοδήποτε τυχόν αδίκημα περιπέσω, δεν θέλω και δεν απαιτώ να έχω καμμία ιδιαίτερη μεταχείριση σε σχέση με οποιονδήποτε  άλλον πολίτη ή κάτοικο του κράτους.
3.      Παραιτούμαι από οποιαδήποτε προνόμια σε περίπτωση που ήθελε συμμετάσχω ως υπουργός ή στέλεχος καθ’ οιονδήποτε τρόπο της νεοσχηματισθείσας κυβερνήσεως.
4.      Παραιτούμαι από το ήμισυ των εκάστοτε μηνιαίων απολαβών μου (δηλ. της βουλευτικής μου αποζημιώσεως  συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε επιδομάτων εξαιρουμένων των αποδεδειγμένως λειτουργικών μου εξόδων). Δεσμεύομαι να διαθέτω το ποσό αυτό κάθε μήνα σε ισόποσα μερίδια (όχι μικρότερα των 50 και όχι μεγαλύτερα των 200 Ευρώ) προς στήριξη των αποδεδειγμένως οικονομικώς αδυνάτων  πρωτίστως της περιφερείας μου, δια μέσου δημοσίας  και διαφανούς κληρώσεως. Οι επωφελούμενοι από την κλήρωση δεν θα έχουν δικαίωμα επανασυμμετοχής μέχρι να ικανοποιηθούν όλοι οι συμμετέχοντες. Οι όροι και λεπτομέρειες της κληρώσεως θα ανακοινωθούν εφ’ όσον προκύψει τέτοια περίπτωση.
5.      Παραιτούμαι του δικαιώματος της τυχόν βουλευτικής μου συντάξεως σε περίπτωση που δικαιούμαι αυτήν, εκτός της περιπτώσεως που είμαι αποδεδειγμένως άπορος ή αντιμετωπίζω οικονομική δυσχέρεια τέτοια ώστε να μην διασφαλίζεται η επιβίωσή εμού και των προστατευομένων μελών της οικογενείας μου. Σε αυτήν την περίπτωση θα λαμβάνω την μισή σύνταξη και την υπόλοιπη θα διανέμω με τον τρόπο που αναφέρεται στην 4η παράγραφο.
6.      Δεσμεύομαι να καταθέσω ενώπιον δικηγόρου ή συμβολαιογράφου,  προ της ημερομηνίας των εκλογών,  όλα τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας μου. Τα στοιχεία αυτά θα συγκριθούν με αυτά τα οποία θα υπάρχουν μετά το πέρας της ενδεχομένης βουλευτικής μου θητείας, των οποίων το «πόθεν έσχες» οφείλω να αποδείξω. Σε περίπτωση επωνύμων και τεκμηριωμένων καταγγελιών   δεν θα έχω καμμία αντίρρηση ή δισταγμό να εξεταστούν χωρίς διατυπώσεις τα περιουσιακά στοιχεία ατόμων με τα οποία διατηρώ σχέσεις, ανεξαρτήτως βαθμού συγγενείας, συνεργατών, φίλων ή εταιρειών (εντός ή εκτός της χώρας) στις οποίες αυτοί πιθανόν συμμετέχουν. Σε περίπτωση ψευδούς, κακοήθους, υποβολιμαίας συκοφαντήσεως ή καταγγελίας επιφυλάσσομαι  δια τα Νόμιμα.
7.      Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί να κάνω επισήμως πρόταση νόμου, ή να ψηφίσω κάποιο νομοσχέδιο, η πρόθεσή μου και η γνώμη μου θα εκτίθεται σε δημόσια δημοκρατική διαβούλευση. Η διαβούλευση αυτή θα πραγματοποιείται είτε διαδικτυακώς, είτε σε ανοικτή συνέκκληση πολιτών, που θα ήθελαν να βοηθήσουν με την  συμμετοχή τους και οι οποίοι θα οφείλουν να τηρούν τον απαραίτητο σεβασμό στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων και τελικής διαμορφώσεως της προτάσεως. Κάθε πρόταση έστω και αντίθετη θα εισακούγεται και θα τίθεται στην κρίση των υπολοίπων πολιτών.  Η ακριβής διαδικασία  θα ανακοινωθεί εφ’ όσον προκύψει μία πρώτη τέτοια περίπτωση.
8.     Συμπαρίσταμαι στον αγώνα όλων των συναδέλφων μου που αγωνίζονται για τους ίδιους σκοπούς. Σε καμμία περίπτωση όμως δεν υποχρεούμαι να απολογηθώ, να δικαιολογηθώ ή να αιτιολογήσω πράξεις και λόγους τους που ενδεχομένως είτε εκ παραδρομής, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία αποκλίνουν από τα διακηρυχθέντα.
9.     Θα υποστηρίξω με σθένος όλες τις προεκλογικές μου δεσμεύσεις  βάσει των οποίων θέλει εκλεγώ βουλευτής και θα βοηθήσω με κάθε τρόπο την πατρίδα μου να ανακτήσει την απωλεσθείσα εθνική ισχύ της  και υπόσταση  και να αποκαταστήσει την κηλιδωμένη εικόνα της προς την ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα.  Ταυτοχρόνως θα διαθέσω όλες μου τις δυνάμεις και μέσα, προκειμένου να βοηθήσω  τον Ελληνικό λαό να ξεφύγει από την παρούσα κρίση και να αναβιβάσει το βιοτικό και οικονομικό του επίπεδο.
10.Σε οποιαδήποτε περίπτωση αποδειχθεί εξ’ αιτίας της βουλευτικής μου ιδιότητας, εμπλοκή μου σε χρηματισμό, κλοπή, υπεξαίρεση ή προμήθεια εις βάρος του δημοσίου ή  αθέτηση των ανωτέρω, πέραν των λοιπών συνεπειών του νόμου, θέτω τα περιουσιακά μου στοιχεία (όπως και οποιωνδήποτε τρίτων που θα αποδειχθεί ότι είχα συναλλαγές μαζί τους και θα αδυνατούν να αιτιολογήσουν την προέλευσή τους) σε αυτόματη δήμευση αυτών και τον εαυτόν  μου σε δημόσιο διασυρμό.
11.Διατηρώ το δικαίωμα να μην αποδεχθώ καμμία κατηγορία, συκοφαντία, εμπαιγμό, διαστρεβλωτική - αποσπασματική αναφορά των θέσεων μου ή κακόβουλη αναφορά στο όνομα μου εάν είναι ανώνυμη και εάν πρωτίστως δεν έχει πραγματοποιηθεί  δημόσια αντιπαράθεση και κατ’ αντιπαράσταση με τον κατήγορο σε όλα τα ΜΜΕ.
12.Έδοξε να υπογραφεί ως ηθικός όρκος τιμής απέναντι στην ιστορία και το μέλλον του τόπου που καλείται ΕΛΛΑΣ.

Ημερομηνία…………………………..
Τόπος…………………………………….…………………………………
Υπογραφή………………………………………………………………………………………………………...Σχόλιο ΚΑΝΕΝΑ
ΚΑΝΕΝΑΣ πλέον από αυτούς
ΚΑΝΕΝΑΣ μόνος....δυνατά, όλοι μαζί!!
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗ,  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ!!!

ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Η βελτίωση της επικρατούσας ζοφερής κατάστασης στη χώρα μας είναι υπόθεση όλων μας.

Έλληνες πατριώτες, πολίτες του Ν.Δράμας.
Το μήνυμα αυτό έχει σκοπό να σας ενημερώσει, για τις προθέσεις τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νέου Πολιτικού φορέα τουΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.
                Ο ΣΕΕ ιδρύθηκε στις 21 Νοε. 2011, με πρωτοβουλία 18 αποστράτων Αξκών, που προβληματίσθηκαν από την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, συνεπεία των ενεργειών, δράσεων και παραλείψεων του διεφθαρμένου και φαύλου πολιτικού συστήματος της μεταπολίτευσης και έχει ως κύριο σκοπό να αναδείξει τις υγιείς αρετές του Έλληνα, οι οποίες παρά την διαφθορά και την σήψη που υπάρχει στην κοινωνία μας, ακράδαντα πιστεύουμε ότι ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ.
Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες με μας και ανησυχούν για το μέλλον των παιδιών τους και της αγαπημένης μας ΠΑΤΡΙΔΑΣ.
                Στους 5 περίπου μήνες λειτουργίας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, χωρίς καμία προβολή από τα διαπλεκόμενα ΜΕΓΑΛΑ ΜΜΕ, χωρίς χρήματα, αλλά με προσωπική εργασία και την οικονομική συνδρομή μόνον των μελών του, κατορθώσαμε να έχουμε περισσότερα από 5000 μέλη, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (70% περίπου) αποτελείται από απλούς πολίτες και οι υπόλοιποι είμαστε απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων, των ΣΑ κλπ. Συνεπώς είναι μία κίνηση που αποτελείται από πολίτες, που προέρχονται από τα σπλάχνα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, και δεν είμαστε ΚΟΜΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ όπως πολλοί μας αποκαλούν, αλλά οι ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ (όχι στο σύνολό τους) είμαστε ένα θεμελιώδες κομμάτι του.
Θέλω να σας τονίσω ότι στις τάξεις μας δεν υπάρχει κανένας επαγγελματίας ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, διότι θεωρούμε ότι οι επαγγελματίες πολιτικοί είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση που βιώνει η χώρα μας και ότι πρέπει οπωσδήποτε να λογοδοτήσουν, ΚΑΙ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ.
                Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ     μας είναι αποκλειστικά και μόνον Η ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ, δεν διαχωρίζουμε τους ΕΛΛΗΝΕΣ σε πράσινους, γαλάζιους, κόκκινους κλπ, αυτό είναι χαρακτηριστικό του δικομματισμού, που σκοπό έχει να διαιρέσει τους πολίτες, για δικό του όφελος, προκειμένου να εξασφαλίζει την εναλλαγή στην εξουσία και τις ΚΑΡΕΚΛΕΣ που στην ουσία είναι η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ, ενώ κατά την γνώμη μας δεν τους ενδιαφέρει η ΠΑΤΡΙΔΑ και οι πολίτες της. Γι αυτό τον ΛΟΓΟ καλούμε όλους τους ΕΛΛΗΝΕΣ πολίτες, ανεξαρτήτως του τι ψήφιζαν μέχρι χθες, όπως και εμείς άλλωστε, εφ’ όσον αγαπούν την ΕΛΛΑΔΑ να μας στηρίξουν και να μας εμπιστευθούν, άλλωστε οι περισσότεροι από σας μας εμπιστεύεσθε τα παιδιά σας, που υπηρετούν στις ΕΔ, γιατί να μην μας εμπιστευθείτε και τώρα που θέλουμε να βοηθήσουμε την ΠΑΤΡΙΔΑ μας, να απαλλαγεί από τους ΠΡΟΔΟΤΕΣ.
Θα αναρωτιέστε φυσικά, μα είναι όλοι οι πολιτικοί διεφθαρμένοι? Σας απαντώ: Δείξτε μου έναν ΦΤΩΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ. Μα θα μου πείτε υπάρχουν και νέοι άνθρωποι στα ψηφοδέλτια, που πολιτεύονται για πρώτη φορά, είναι και αυτοί διεφθαρμένοι? Σας απαντώ ΟΧΙ, αλλά θα σας αναφέρω και ένα απλό παράδειγμα. Αν πάρεις το πιο γερό φρέσκο μήλο και το βάλεις μαζί με τα σάπια μήλα δεν θα σαπίσει αμέσως?
Θα αναρωτηθείτε επίσης. Καλά όλα αυτά που μας λέτε, αλλά τι θα κάνετε αν σας ψηφίσουμε, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ? Σας απαντώ βεβαίως και έχουμε, πλήρες πρόγραμμα για το τι θα κάνουμε, μπορείτε να δείτε τις ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, για όλα τα θέματα,(ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΜΥΝΑ, ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, κλπ) στο site του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ στην ιστοσελίδα:  www.syndesmosee.gr  Για όσους δεν έχουν διάθεση να διαβάσουν το σύνολο του προγράμματος μας, θα σας αναφέρω ενδεικτικά μερικές από τις πιό βασικές θέσεις μας.
 • Θα γίνει άμεσα έλεγχος όλων όσων ενεπλάκησαν με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ τα τελευταία 30 χρόνια  και των συγγενών τους, και η όποια περιουσία έχει αποκτηθεί με βάση το νόμιμο εισόδημά τους και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, από αυτό, θα δημευθεί και θα αποδοθεί άμεσα στον Ελληνικό Λαό.
 • Θα καταργηθούν οι βουλευτικές και υπουργικές συντάξεις. Τα χρόνια υπηρεσίας τους ως βουλευτών ή υπουργών, η δήμαρχων κλπ θα υπολογίζονται στα χρόνια που είχαν δουλέψει στην προηγούμενη εργασία τους, αφού βεβαίως καταβάλουν τις αναλογούσες εισφορές.
 • Η βουλευτικές, υπουργικές και λοιπές αποδοχές θα περιορισθούν κατά 50%, διότι για εμάς αυτός που διοικεί, εφ όσον περικόπτει από τον λαό πρέπει να δίδει το ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ και να περικόπτει πρώτα από τον εαυτό του.
 • Θα περιορισθούν οι φόροι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και θα υπάρξει ενιαίος φορολογικός συντελεστής 15% περίπου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά θα είναι απαιτητά από όλους με βάσει το εισόδημά τους, προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη. Σήμερα που οι φόροι είναι αβάσταχτοι κανείς δεν πληρώνει, γιατί δεν έχει να πληρώσει, αν οι φόροι είναι λογικοί και υπάρχει και οργανωμένο κράτος να ελέγχει, ο πολίτης θα πληρώσει, ιδιαίτερα αν οι ποινές για τους φοροφυγάδες είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Έτσι εμείς εκτιμούμε ότι τα έσοδα θα αυξηθούν και δεν θα μειωθούν.
 • Θα μειωθεί σταδιακά ο ΦΠΑ προκειμένου να μειωθούν και οι τιμές των προϊόντων, αλλά θα εισπράττεται κάθε μήνα
 • Θα ανακηρύξουμε άμεσα την ΑΟΖ, όπως έχουμε δικαίωμα
 • Μέγιστη βουλευτική τα 8 χρόνια. Κανείς βουλευτής, Υπουργός, Δήμαρχος κλπ δεν θα εκλέγεται για διάστημα μεγαλύτερο των 8 ετών(2 θητείες), διότι πιστεύουμε ότι η ΠΟΛΙΤΙΚΗ δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτούργημα.
 • Άμεσος περιορισμός του αριθμού των συμβούλων Υπουργών και Υφυπουργών. Δεν μπορεί σήμερα να υπάρχουν σε Υπουργεία 30 ή 40 σύμβουλοι, αδρά αμειβόμενοι και μάλιστα σε περίοδο κρίσεως, ενώ ο λαός πεινάει.
 • Θα γίνει επανέλεγχος του χρέους και θα επιδιωχθεί η διαγραφή του επαχθούς.
  • Επιδιώκουμε να πληρώσουμε αυτά που πραγματικά χρωστάμε, αλλά και διεκδικούμε σθεναρά ότι μας χρωστάνε.( Κατοχικό δάνειο, Πολεμικές αποζημιώσεις.)
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΖΩ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ ΤΙΜΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΑΠΟ ΤΙΜΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
Υπάρχουν όμως και άλλα κρίσιμα ερώτηματα. Είμαστε με το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ή είμαστε απέναντι? Είμαστε με την ΕΥΡΩΠΗ? ΕΥΡΩ ή ΔΡΑΧΜΗ? Και απαντώ: Είμαστε με την ΕΥΡΩΠΗ αλλά θέλουμε να είμαστε ΙΣΟΤΙΜΑ μέλη και ΟΧΙ ο περίγελος των ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ, φυσικά και είμαστε με το ΕΥΡΩ αλλά δεν θα διστάσουμε να γυρίσουμε και στην δραχμή αν εκτιμήσουμε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της ΠΑΤΡΙΔΟΣ. Φυσικά και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ΜΝΗΜΟΝΙΑ και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ που δεσμεύουν τον ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ και ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΥΝ το μέλλον των παιδιών μας.
Φίλες και φίλοι είχα την τύχη να επισκεφθώ πολλές χώρες. Καμία δεν είναι σαν την ΕΛΛΑΔΑ μας. Ζούμε στην ομορφότερη ΧΩΡΑ του ΚΟΣΜΟΥ. Κανείς δεν θα μας υποχρεώσει να την εγκαταλείψουμε, ΚΑΝΕΙΣ δεν θα μας υποχρεώσει να την ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ. ΣΗΜΕΡΑ πρέπει να αγωνιστούμε ΟΛΟΙ μαζί, να υποστούμε όποιες θυσίες χρειάζεται, ΕΙΧΑΜΕ κι άλλες φορές δυσκολίες όμως όταν ήμασταν ΕΝΩΜΕΝΟΙ και μας οδηγούσαν ΗΓΕΤΕΣ που εμπιστευόμαστε πάντοτε τα καταφέρναμε. ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. Αυτό δεν το λέω εγώ το λέει η ΙΣΤΟΡΙΑ μας.
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ, ΓΙΑΤΙ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ – ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ
Σε όσους μπήκατε στον κόπο να διαβάσετε αυτή την επιστολή, δεν ξέρω αν σας προβλημάτισα, αλλά θέλω να μας πιστέψετε και να μας εμπιστευθείτε, είμαστε κομμάτι από σας, μιλάμε από καρδιάς στις καρδιές σας. Είμαστε άνθρωποι με ΦΙΛΟΤΙΜΟ, όπως και πολλοί από σας και θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η ένοια δεν υπάρχει σε καμία γλώσσα του κόσμου. ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ.                                                                            
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
ΜΕ  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ                                                                                                                                                                                                            
ΣΑΡΗΠΑΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
ΥΠΤΓΟΣ ΕΑ
Άρχισαν τα Όργανα.. ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ!!! 
Ώστε πολύ σύντομα να εξαφανισθούν από το προσκήνιο και από όλες τις "wide screen" οθόνες μας ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ οι ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ, αφού πρώτα κληθούν να απολογηθούν και κυρίως να πληρώσουν..
...
Ο Εισαγγελέας Ιωάννης Σακκάς υποψήφιος Βουλευτής του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας, στην Α΄Αθηνών θα εμφανιστεί σήμερα Παρασκευή 20 Απριλίου στο EXTRA 3 ώρα 23:30 στην εκπομπή του Στέφανου Χίου
Καλή Επιτυχία κ. Εισαγγελέα.


http://www.syndesmosee.gr/


Σχόλιο ΚΑΝΕΝΑ
ΚΑΝΕΝΑΣ πλέον από αυτούς
ΚΑΝΕΝΑΣ μόνος....δυνατά, όλοι μαζί!!


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗ,  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ!!!


ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.


Η βελτίωση της επικρατούσας ζοφερής κατάστασης στη χώρα μας είναι υπόθεση όλων μας.Αγαπητοι Συμπατριωτες Ερώτησης: ¨Υπάρχει όμως η απειλή της επιστροφής στη δραχμή".

Απάντησης του Δημητρη Μητροπανου

«Κι επειδή; Θα είμαστε πιο φτωχοί, αλλά δεν θα 'χουμε τον κάθε κερατά να μας λέει τι να κάνουμε. Κι άλλη φορά πτωχεύσαμε και πεινάσαμε. Κι όσο σκατολαός κι αν είμαστε, όταν χρειάζεται, και δουλεύουμε και πατριώτες είμαστε».


Δρ Δημοσθενης  Κωνσταντατος

Greenwich CT USA
======================================= 


Ένας μεγάλος Έλληνας έφυγε. Όχι μόνο στο τραγούδι.Διαβάστε την συνέντευξη του.
Διαφωνώ μόνον σε όσα γράφει αν πρώτος ήταν οΓιωργάκης ή ο Σαμαράς.
Μάλλον ο Σαμαράς ήταν πρώτος. Μόνονπου ως όχι ψευτομάγκας μας το έκρυβε.
Αιωνία η μνήμη του Έλληνα που μας άφησε με τον καυμό του για το τί θα γίνει η Ελλάδα μας.
Διαβάστε κατωτέρω τί είπε για όλους και για όλα.

Ευριπίδης Μπίλλης
Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Τρίτη, Απρίλιος 17
Μαύρη ημέρα γιά εμάς...ολοφώτεινη γι` αυτόν πού έφυγε
"ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΟΛΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ"
http://www.katohika.gr/2012/04/blog-post_726.html 

"Η ΠΙΟ ΑΧΡΗΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ"
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Λόγια ντόμπρα και σταράτα από τον Δημήτρη Μητροπάνο για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας είχε πει τον Οκτώβριο του 2011 σε συνέντευξή του. Βαθύτατα αντιμνημονιακός κι όχι σαν κάτι Νταλάρες που μας προέτρεπαν να σκύψουμε το κεφάλι στους κατακτητές, τα είχε χώσει στην γενιά του Πολυτεχνείου, το ΚΚΕ αλλά και τον Τζέφρι και τους άλλους Έλληνες(τρόπος του λέγειν)πολιτικούς που κάθονταν σούζα στα τσογλάνια, τους ξένους του ΔΝΤ.

Τα είχε βάλει άγρια με την φορομπηχτική πολιτική της κυβέρνησης («Θα τους θάψει όλους και θα πάρει και φόρο θαψίματος», λέει) αλλά και τη στάση της απέναντι στην τρόϊκα: «Μόλις δουν ξένο, κάθονται κλαρίνο, χωρίς να σκεφτούν τι θέλει και ποιος είναι. Γραμματέας είναι, ρε, κι έρχεται να μας γελοιοποιήσει».

Παραθέτουμε στη συνέχεια κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη του μεγάλου μας τραγουδιστή στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»:

Το παλιό λαϊκό είναι διαχρονικό. Ενα ρεπερτόριο όμως όπως του Καζαντζίδη, π.χ., ξαναγίνεται κι επίκαιρο;

«Ο Καζαντζίδης τραγούδαγε μοναδικά τη φτώχεια και την προσφυγιά. Οταν οι εποχές άλλαξαν, μοιραία αυτά τα τραγούδια δεν ακούγονταν. Τώρα που ξανάνοιξε το ίδιο κεφάλαιο, αφορούν πάλι πολύ κόσμο».

Θα ξαναζήσουμε τη μετανάστευση;

«Την ξαναζούμε. Ολα τα νέα παιδιά θέλουν να φύγουν έξω. Κανένα δεν σκέφτεται να κάτσει εδώ. Και γιατί να κάτσει; Για να μείνει αμόρφωτο κι άνεργο; Εμένα και τα δυο μου τα παιδιά μού είπαν ότι θα φύγουν στο εξωτερικό. Στενοχωριέμαι, αλλά μήπως δεν το καταλαβαίνω; Δεν ζούμε μια κρίση που θα περάσει».

Δεν έχετε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση;

«Η κυβέρνηση μάλλον δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει ή τουλάχιστον έτσι φέρεται. Λένε "θα δημιουργήσουμε". Ρε σεις, δεν έχουν οι άνθρωποι να φάνε, τι θα δημιουργήσετε; Πήρατε από το μισθωτό και το συνταξιούχο, τους τσακίσατε. Τώρα τι; Θα τους θάψετε και θα πάρετε φόρο θαψίματος; Απ' την άλλη μεριά είναι πρόκληση οι επιχειρηματίες να χρωστάνε δισεκατομμύρια, να μην ξέρουν τι είναι το ΙΚΑ και όχι μόνο να μην τολμάει κανένας να τους πειράξει, αλλά ούτε να αναφέρεται το όνομά τους. Μετά βγαίνει η κυβέρνηση και σου λέει "εμείς θα σώσουμε την Ελλάδα". Αστε το, ρε παιδιά, αρκετά τη σώσατε. Ασ' το, ρε Γιωργάκη, τράβα σπιτάκι σου».

Είναι μόνο οικονομική η κρίση;

«Απ' την ώρα που ξεκίνησε μια οικονομική κρίση δεν θα μείνει τίποτε όρθιο. Ολα θα τσακιστούν κι ό,τι καλό υπάρχει θα φύγει έξω. Εδώ θα μείνουμε τα γερόντια και θα ξανανοίξουν τα καφενεία για να καθόμαστε, να παίζουμε πρέφα και να κλαίμε τη μοίρα μας. Και οι άλλοι θα κοκορεύονται ότι κυβερνούν εμάς. Τους γέρους».

Για τη δική σας γενιά, του Πολυτεχνείου, τι γνώμη έχετε;

«Οτι ήταν η πιο άχρηστη γενιά. Αυτή κυβέρνησε τόσα χρόνια. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα; Μάθαμε να κλίνουμε το ρήμα "βολεύομαι" σε όλους τους χρόνους. Και τώρα βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Βγαίνει η Ν.Δ. και λέει "μας τιμώρησε ο λαός και δεν μας ψήφισε". Τι λέτε ρε; Θεωρείτε τιμωρία ότι δεν βγήκατε μια φορά και τώρα ελπίζετε να ξαναβγείτε για να κάψετε κι ό,τι απέμεινε; Δεν ντρέπεστε, ρε, κι εσείς κι οι άλλοι που ζητάτε απ' τον κόσμο να σας ψηφίσει; Αλλά καλά να πάθουμε κι εμείς, αφού τους ψηφίζουμε».

Και η Αριστερά;

«Πιο χάλια δεν νομίζω να ήταν ποτέ. Ποια είναι η πρόταση της Αριστεράς για να πει ο κοσμάκης "έχω κάπου να ακουμπήσω" ; Κι ύστερα στο ΚΚΕ μείναν οι 80άρηδες. Γιατί για να σου επιτρέψει το ΚΚΕ να εκλεγείς πρέπει να 'χεις περάσει τα 50. Ελεος».

Πάντως αποκατέστησαν τον Ζαχαριάδη και μερικώς τον Βελουχιώτη.

«Γελοία πράγματα! Ο κόσμος καίγεται και ξαφνικά αυτό ήταν το πρόβλημά μας; Μα, γι' αυτούς έχει αποφασίσει μόνος του ο κόσμος που 'χει διαβάσει. Δεν περιμέναμε να 'ρθει πίσω πίσω το ΚΚΕ να μας τα πει».

Την κίνηση στο Σύνταγμα πώς τη βλέπετε;

«Ποια από τις δύο; Γιατί έγιναν δύο Συντάγματα: ένα που κατέβηκε ο κόσμος κι ένα που κατεβαίνουν τα ΜΑΤ και τον μαυρίζουν στο ξύλο. Αυτό δεν είναι δείγμα ότι η κυβέρνηση φοβήθηκε και γι' αυτό, μόλις μαζεύονται 5-10, τους πλακώνουν στο ξύλο για να μην προλάβουν να γίνουν περισσότεροι; Τέτοιο άγριο ξύλο, χωρίς λόγο, δεν το έχω ξαναδεί! Δηλαδή, απαγορεύεται να απεργούμε και να διαδηλώνουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ό,τι αποφασίσει ο Γιωργάκης; Ε όχι, ρε φίλε, δεν θα το κάνουμε. Και μη μας πει μετά ότι θα πτωχεύσουμε. Γιατί, δεν είμαστε σε πτώχευση και τώρα που υπογράφει και δίνει τα πάντα;».

Υπάρχει όμως η απειλή της επιστροφής στη δραχμή.

«Κι επειδή; Θα είμαστε πιο φτωχοί, αλλά δεν θα 'χουμε τον κάθε κερατά να μας λέει τι να κάνουμε. Κι άλλη φορά πτωχεύσαμε και πεινάσαμε. Κι όσο σκατολαός κι αν είμαστε, όταν χρειάζεται, και δουλεύουμε και πατριώτες είμαστε».

Σωτηρία υπάρχει;

«Μα, ποιος θα μας σώσει; Θα πάει ο Σαμαράς να το κουβεντιάσει; Πήγε κι ο Βενιζέλος και του 'παν "άντε από δω". Και ποιοι του το 'παν; Κάτι τσογλάνια, τρίτης διαλογής γραμματείς. Κι όμως οι δικοί μας κάθονται προσοχή. Μόλις δουν ξένο, κάθονται κλαρίνο, χωρίς να σκεφτούν τι θέλει και ποιος είναι. Γραμματέας είναι, ρε, κι έρχεται να μας γελοιοποιήσει. Γιατί εμείς το "Οχι" το είπαμε μια φορά το 1940 και τελείωσε. Βγήκε στην αρχή ο Γιώργος και μας είπε "λεφτά υπάρχουν". Είχε συμφωνήσει να κόψει τη σχέση με τη Ρωσία, είχε δώσει κι άλλες υποσχέσεις κι έτσι τον έβγαλαν. Κι εκείνος προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός τα πούλησε όλα. Αλλά ο χρόνος θα τα ξεκαθαρίσει όλα. Σαν προδότης θα μείνει στην Ιστορία».

Τουλάχιστον θα υπάρξει αλληλεγγύη;

«Αλληλεγγύη ποιος να δείξει; Οι πλούσιοι; Ο κόσμος που θα μπορούσε να δείξει αλληλεγγύη ανήκει από τη μεσαία τάξη και κάτω, αυτήν που την τσακίζουν καθημερινά, μέχρι που μια μέρα θα βγει στο δρόμο κι όποιον πάρει ο Χάρος».

Ο χώρος σας πώς προχωράει σ' αυτές τις συνθήκες;

«Οταν δεν υπάρχει οικονομία, δεν προχωράει τίποτα. Αν πάει ο μισθός από 1.500, 500 ευρώ, τι να προχωρήσει; Η ντομάτα, όμως, το ψωμί και το γάλα ανεβαίνουν. Πώς γίνεται; Δεν καταλαβαίνω πώς ανεβαίνουν αυτά ενώ πέφτουν οι μισθοί. Μ' όλα αυτά, το τελευταίο που θα σκεφτεί ο κόσμος είναι να πάει σινεμά ή θέατρο».

Ένα συγκλονιστικό βίντεο στο οποίο αποδεικνύεται ότι Έλληνας είναι όποιος θέλει να είναι Έλληνας, ανεξάρτητα θρησκείας, αρκεί μέσα στην καρδιά του να "κτυπάει" η Ελλάδα, φέρνει σήμερα στην δημοσιότητα το defencenet.gr.  
Πρόκειται για το βίντεο από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο ακριτικό χωριό Σμίνθη το οποίο κατοικείται από Έλληνες Πομάκους, μουσουλμάνους στο θρήσκευμα . Στο βίντεο αυτό οι μουσουλμάνοι Πομάκοι μαθητές του Γενικού Λυκείου Γλαύκης, δεν μουτζώνουν τους "επισήμους", ούτε στολές, ούτε σύμβολα και γι αυτό ίσως δεν έγιναν και πρώτο θέμα στα κανάλια. Δήλωσαν απλά και βροντερά "ΕΛΛΗΝΕΣ". 

Όπως δεν φώναξε κανένα άλλο σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο σε όλη την επικράτεια. Και με στρατιωτικό βήμα, παρακαλώ...
Και απέδειξαν ότι οι πράκτορες του Προξενείου και οι «πρόθυμοι χρήσιμοι» της τουρκικής εθνικιστικής νεοοθωμανικής πολιτικής δεν τους φοβίζουν, αφού τα παιδιά αυτά όχι μόνο παρέλασαν αλλά φώναζαν δυνατά και με υπερηφάνεια… "ΕΛΛΑΣ - ΕΛΛΑΣ".
Γιατί δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα στα χωριά των Πομάκων,  μία πραγματικότητα εκφοβισμού,  «σπιούνων» και «καλοθελητών συνεργατών» της τουρκικής πολιτικής την οποία ούτε η επίσημη ελληνική κυβέρνηση, ούτε κάποια από τις πολυδιαφημιζόμενες ΜΚΟ υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ασχοληθεί μαζί της.
Βλέπετε οι 60.000 Πομάκοι της Θράκης δεν υπερασπίζονται ως Έλληνες πολίτες όπως όλοι μας (αν και αυτό ακόμα, είναι πλέον άκρως συζητήσιμο...) από το ελληνικό κράτος.
Κατά ένα τρόπο ανεξήγητο η ελληνική Πολιτεία, ειδικά από το 2009 και μετά, δείχνει να τους έχει αφήσει έρμαιο στα χέρια της τρομοκρατίας του προξενείου και του εκφοβισμού, αφού όσο και αν ακούγεται παράξενο οι συντελεστές της παρέλασης της 25ης Μαρτίου φοβόντουσαν τις αντιδράσεις των «συνεργατών» του προξενείου μέχρι και την τελευταία στιγμή
Και τελικά εν μέρει οι συντελεστές της παρέλασης είχαν δίκιο για αυτό που φοβόντουσαν διότι μπορεί οι γονείς των παιδιών που παρέλασαν να εξέφρασαν την χαρά τους και την περηφάνια για τα παιδιά τους, οι υποστηρικτές όμως συγκεκριμένου κόμματος του αριστερού χώρου που έχει δείξει την συμπάθεια του για την πολιτική που εφαρμόζει η Άγκυρα στην Θράκη διαμαρτυρήθηκε για την παρέλαση των νεαρών Πομάκων ! 
Δυστυχώς οι ψευτοπροοδευτικοι παράγοντες της περιοχής αγνόησαν το γεγονός ότι  οι μαθητές εκούσια αποφάσισαν να δείξουν ότι πέρα από τις μούντζες και τις βρισιές υπάρχει και άλλος τρόπος να δείξουν ότι είναι παρόντες, φωνάζοντας συνεχώς τη λέξη της πατρίδας τους.
Αυτή η κίνηση των μαθητών ήταν προς γνώση και συμμόρφωση κάποιων που αγανακτούν επειδή δεν αναγνωρίστηκε η ''τουρκική'' μειονότητα Ξάνθης.
Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι κατά την διάρκεια του ανταρτοπολέμου 1946-1949, παρά το γεγονός ότι οι περιοχές τους προέρχονταν από πολύχρονη βουλγαρική κατοχή από το φασιστικό καθεστώς της Βουλγαρίας, και εν συνεχεία κατακλύσθηκαν από κομιτατζήδες της κομμουνιστικής (πλέον, μετά το 1944) Βουλγαρίας, τάχθηκαν και πολέμησαν όλοι, χωρίς εξαίρεση στο πλευρό του Ελληνικού Στρατού και της Ελληνική Χωροφυλακής για να παραμείνει η Θράκη στον εθνικό κορμό και να μην ενωθεί με την κομμουνιστική Βουλγαρίας.
Και επειδή όπως λέγεται μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις ακολουθεί το ολιγόλεπτο βίντεο με τους Έλληνες Πομάκους μαθητές που δηλώνουν υπερήφανοι για αυτό που είναι .


http://www.defencenet.gr

Του καθηγητή πανεπιστημίου ΗΠΑ
κ. Γεωργαντζά Νικολάου
Σχόλιο ΚΑΝΕΝΑ
Πάντα υποστηρικτής και "άοκνος εργάτης" της σύμπραξης όλων των πατριωτικών Κινημάτων / Μετώπων / Ρευμάτων / Κινήσεων / Κομμάτων ο κ. Καθηγητής. ΕΥΓΕ ΤΟΥ.

ΚΑΝΕΝΑΣ πλέον από αυτούς

ΚΑΝΕΝΑΣ μόνος....δυνατά, όλοι μαζί!!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗ,  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ!!!

ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Η βελτίωση της επικρατούσας ζοφερής κατάστασης στη χώρα μας είναι υπόθεση όλων μας. 

Άρδην επιτακτική η ανάγκη της σύμπραξης σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. 
   Στο μήνυμα του πρωθυπουργού γιά την διάλυση της βουλής και την προκήρυξη εκλογών, το “κατά τα άλλα καλά;” “ανδρείκελο Παπαδήμος” (“puppet Papademos”: http://www.bearishnews.com/post/4828), τόνισε πως: “ανώδυνα κανένας δεν μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση” και πως οι “θυσίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δεν πρέπει να πάνε χαμένες” (http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_11/04/2012_437571). Μπορεί βέβαια ο εκτός πολιτικής τάξης ελληνικός μας κόσμος να μην είχε καμμίαν απολύτως ανάμιξη στην ανάθεση έργου, που έκανε το πολιτικά παντελώς ανίκανο κατοχικό καθεστώς ΝΔ·ΠαΣοΚ ή ‘ΠαΝΔοΚ’ στον Λ. Παπαδήμο.

Ούτως ή άλλως όμως, σε τελευταία ανάλυση, το κατοχικό καθεστώς ΠαΝΔοΚ, χωρίς καν να ρωτήσει τον εκτός πολιτικής τάξης ελληνικό μας κόσμο, απλά προσέλαβε τον Παπαδήμο, γιά να λύσει μία –και στατικά περίπλοκη, αλλά και δυναμικά πολύπλοκη– προβληματική κατάσταση. Είναι δε η στατικά περίπλοκη και δυναμικά πολύπλοκη προβληματική κατάσταση τούτη ή ίδια την οποίαν το ίδιον το πολιτικά εντελώς ανίκανο, κατοχικό καθεστώς ΠαΝΔοΚ δημιούργησε μόνο του, από το 1974 και εντεύθεν.

Μία ή ένας πολιτικός, μέλος της επαγγελματικής (τρομάρα τους!) ανθελληνικής πολιτικής τάξης, καμμίαν σχέσιν δεν έχει με τις ανθρώπινες ευαισθησίες της ελληνικής κοινωνίας, μιάς και ό,τι βλέπει, το βλέπει αποκλειστικά μέσα από τον φακό του νυν σαθρού πολιτικού συστήματος της ανθελληνικής, ξενόφερτης και στυγνά δυναστικής κοινοβουλευτικής κομματοκρατίας. Πόσο μάλλον όταν η εν λόγω μαριονέτα ή το ανδρείκελο πρωθυπουργός δεν είναι καν ένας πολιτικός, αλλά ένας τραπεζικός υπάλληλος της μιαρής ανθελληνικής πολιτικής τάξης, η οποία συνεχώς αναπαραγάγει νέα μέλη, γιά την στελέχωση του σαθρού πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα.

Αν και αρκετά μεθυσμένος από τον πρωθυπουργικό του θώκο, ο τραπεζικός υπάλληλος Παπαδήμος προσπαθεί να διορθώσει την στατικά περίπλοκη και δυναμικά πολύπλοκη προβληματική μας κατάσταση, γνωρίζοντας πως πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιες δομές συστημικής εξισορρόπησης. Όμως οι δομές της συστημικής εξισορρόπησης που χρησιμοποιεί, μέσα από μια διαδικασία κλιμάκωσης, δημιουργούν πολλά νέα προβλήματα αλλού.

Και δυστυχώς, τούτο το ‘αλλού’ δεν είναι κάποιο τυχάρπαστο ‘παραδίπλα αλλιώς’, αλλά είναι τα αρνητικά αποτελέσματα της ελληνικής μας κοινωνίας. Έχεις ποτέ αναρωτηθεί γιατί το κατοχικό καθεστώς ΠαΝΔοΚ ψεκάζει την ελληνική μας κοινωνία με τόσους τόνους χημικών, λες και είμαστε τίποτα κατσαρίδες;

Το κατοχικό βέβαια καθεστώς ΠαΝΔοΚ, ποτέ δεν παραδέχεται καν πως μας ψεκάζει εκείνο. Απεναντίας, βρίσκει ειδικούς ψυχιάτρους γιά να μας πείσουν πως τα παιδιά των ΜΑΤ, όχι μόνον έχουν πολλά, λογιών-λογιών ψυχολογικά προβλήματα, αλλά είναι τάχα και... μικροτσούτσουνα.

Έχεις ποτέ αναρωτηθεί πως οι φαινομενικά λογικές πολιτικές πράξεις της ελληνικής μας κοινωνίας και του κατοχικού καθεστώτος ΠαΝΔοΚ οδηγούν αμφότερα τα μέρη να βρισκόμαστε εκεί όπου καμμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να είναι; Έχεις αναλογισθεί τα συστημικά αίτια πίσω από το πως κάθε πολιτική πράξι θερμαίνει το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών ταχύτατα, ή το πως ο επείγων χαρακτήρας των πολιτικών τούτων πράξεων μεταβάλλεται επίσης ταχύτατα σε κάτι τι το κατεπείγον; Η πραγματική αιτία αυτών των διαχρονικών τούτων φαινομένων είναι το αποτέλεσμα μίας δομής συστημικής κλιμάκωσης.

Η συστημική τούτη δομή κλιμάκωσης αποτελείται από δύο βρόχους συστημικής εξισορρόπησης (Σχ. 1). Οι δύο όμως βρόχοι εξισορρόπησης αλληλεπιδρούν διαχρονικά με τέτοιον τρόπο, ώστε να δημιουργούν από κοινού έναν ενιαίο βρόχο συστημικής ενίσχυσης (Σχ. 2).

Η δυναμική δράση του κάθε βρόχου συστημικής ανάδρασης στο Σχ. 1 είναι το συστημικό αίτιο της αυξημένης δράσης του άλλου βρόχου ανάδρασης. Και η πραγματική βάση των αιτίων και αιτιατών του φαινομένου τούτου οφείλεται στην ιδιωτία της ελληνικής μας κοινωνίας που, συνάμα με την παντελή έλλειψη του πραγματικού διαχωρισμού των εξουσιών στο νυν σαθρό πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, οδηγεί στις ανασφάλειες που τόσο ευδιάκριτα προκύπτουν στον άγριο ανταγωνισμό μεταξύ των πράξεων της ελληνικής μας κοινωνίας και εκείνων του κατοχικού καθεστώτος ΠαΝΔοΚ.

Εάν τα αποτελέσματα της ελληνικής κοινωνίας και του κατοχικού καθεστώτος ΠαΝΔοΚ είναι τα ίδια στο Σχ. 1, τότε τα αποτελέσματα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με τo κατοχικό καθεστώς ΠαΝΔοΚ θα είναι μηδέν, έτσι ώστε το όλον σύστημα να απολαμβάνει μία τέλεια κατάσταση ισορροπίας. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη την περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα της ελληνικής κοινωνίας είναι πραγματικά καλύτερα από τα αποτελέσματα του καθεστώτος ΠαΝΔοΚ, τότε αυτά θα αλληλεπιδρούν με τέτοιον τρόπο, ώστε τα καλύτερα αποτελέσματα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με το ΠαΝΔοΚ, λόγω της ανασφάλειας του κατοχικού καθεστώτος, προσθέτει στην απειλή που νοιώθει το κατοχικό καθεστώς.

Η παρατηρούμενη δε απειλή γιά τον κατοχικό καθεστώς ΠαΝΔοΚ, προσθέτει στις πράξεις του, που επίσης με την σειρά τους προσθέτουν στα αποτελέσματα του καθεστώτος ΠαΝΔοΚ. Τα θετικά αποτελέσματα της καθεστικυίας πολιτικής τάξης, στη συνέχεια μειώνουν τα αποτελέσματα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με τo κατοχικό καθεστώς ΠαΝΔοΚ (Σχ. 1).
 Τώρα που τα αποτελέσματα του κατοχικού καθεστώτος ΠαΝΔοΚ έχουν μειώσει τα αποτελέσματα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με τo κατοχικό καθεστώς ΠαΝΔοΚ, τούτο σημαίνει μία μεγαλύτερη απειλή γιά την ελληνική κοινωνία. Αυτό που πραγματικά αντιλαμβάνεται ως μία αύξηση απειλής η ελληνική κοινωνία είναι το συστημικό αποτέλεσμα των δύο διαδοχικών, αρνητικών επιδράσων στο Σχ. 1, πρίν και μετά από τα αποτελέσματα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με τo κατοχικό καθεστώς ΠαΝΔοΚ.

Η αυξημένη απειλή γιά την ελληνική κοινωνία αυξάνει τις πράξεις της, γιά να προσθέσει περισσότερο στα αποτελέσματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό προσθέτει τελικά περισσότερο σε καλύτερα αποτελέσματα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με to κατοχικό καθεστώς ΠαΝΔοΚ, πράγμα το οποίο προσθέτει στην απειλή γιά το κατοχικό καθεστώς ΠαΝΔοΚ και μας επαναφέρει πάλι πίσω στον πρώτο βρόχο στο Σχ. 1.

Οι δύο βρόχοι συστημικής εξισορρόπησης στο Σχ. 1 αλληλεπιδρούν διαχρονικά ως ένα σχήμα οκτώ, γιά να παράγουν από κοινού ένα ενιαίο βρόχο συστημικής ενίσχυσης. Αυτό γίνεται άμεσα εμφανές στην επανασχεδιασμένη συστημική δομή του διαγράμματος πάνω στο Σχ. 2.
 Αποτελεσματική διαχείριση της συστημικής δομής κλιμάκωσης

Μπορεί να τον λέμε τον άνθρωπο μαριονέτα και ανδρείκελο, αλλά πετάει και κανένα σωστό τούτος ο Παπαδήμος. Όχι μόνον είναι αλήθεια πως τίποτα στην ζωή δεν έρχεται χωρίς κόστος, αλλά υπάρχει επίσης και ένα όριο γιά τα αποτελέσματα που μπορεί κανείς να δημιουργήσει.

Στην παρούσα συγκυρία, η ελληνική μας κοινωνία και το κατοχικό καθεστώς ΠαΝΔοΚ βρίσκονται σε μία αμοιβαία καταστροφική αναμεταξύ τους πορεία. Η συγκυρία της προκήρυξης των εκλογών ίσως αποτελεί ένα χρονικό σημείο, όπου ακριβώς η συστημική τούτη δομή αντιπαράθεσης δεν μπορεί να αυξηθεί περισσότερο, απλά επειδή τίποτα δεν μπορεί να αυξάνεται διαχρονικά γιά πάντα πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη Γη.

Υπάρχουν δε τουλάχιστον δύο αποτελεσματικές προσεγγίσεις, γιά την αντιμετώπιση αυτής της συστημικής δομής κλιμάκωσης. Μία προσέγγιση είναι να ξεκινήσει κάποια μορφή αξιολόγησης των πιθανά συνθέτων ενεργειών και πράξεων της ελληνικής κοινωνίας και της πολιτικής τάξης στην Ελλάδα, παρά τις επιμέρους δράσεις και πράξεις τους.

Με τούτον τον τρόπο μπορούμε να αρχίσουμε ίσως να βλέπουμε την αξία της συνεργασίας και όχι του ανταγωνισμού μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας και της πολιτικής τάξης. Είναι μία προσέγγιση η οποία θα μπορούσε να μετατρέψει την συστημική δομή κλιμάκωσης σε δύο βρόχους συστημικής συνεργικής ενίσχυσης (Σχ. 3).

Η προσέγγιση τούτη (Σχ. 3) μπορεί εύκολα να αποτελέσει την στρατηγική αιχμή της νυν πολιτικής τάξης προς ψηφοθηρίαν, εις βάρος βέβαια της εκτός πολιτικής τάξης ελληνικής κοινωνίας. Διότι μόνον έτσι θα μπορέσουν οι κλητήρες αυτοί των μεγαλο-κοτζαμπάσηδων, του κατοχικού καθεστώτος ΠαΝΔοΚ να συμβάλλουν και πάλι ενεργά τα μέγιστα στην αειφορία, βιωσιμότητα, διαιώνιση και συντήρηση του νυν σαθρού πολιτικού συστήματος της ανθελληνικής, ξενόφερτης και στυγνά δυναστικής κοινοβουλευτικής κομματοκρατίας στην Ελλάδα.
 Με την βοήθεια δε των ΜΜΕξαπάτησης, υπό το του κατοχικό καθεστώς ΠαΝΔοΚ, η κομματοκρατία καλλιεργεί με έναν άσβεστο ερωτικό πόθο την τυφλή μας πίστη σε αυτήν, όπως και την απόλυτη πολιτική μας εξάρτηση από αυτήν. Υπάρχει βλέπεις η απόλυτα επιτακτική ανάγκη, γιά την ίδια την ύπαρξη της κοινοβουλευτικής κομματοκρατίας, ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, όπως και εσύ και εγώ να πιστεύουμε τυφλά –και ατομικά και συλλογικά– πως ανήκουμε στην αριστερά, στο ακραίο κέντρο ή στην δεξιά.

Η δεύτερη προσέγγιση απαιτεί την αποσύνδεση των δύο βρόχων, ώστε η ελληνική κοινωνία και η πολιτική τάξη να μην χρειάζεται να ζουμε ανταγωνιστικά μεταξύ μας, αλλά τουλάχιστον η ελληνική μας κοινωνία να μπορεί πλέον να ζει ως μία κοινωνία εν’ ελευθερία, σε ευγενή άμιλλα με τον συλλογικό μας εαυτό. Η δεύτερη τούτη προσέγγιση παράγει δύο βρόχους συστημικής ενίσχυσης (Σχ. 4), χωρίς να μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ το τι ακριβώς θα κάνει η νυν ανθελληνική πολιτική τάξη αφού την ξεφορτωθούμε. Μία ιδέα είναι να τις και τους στείλουμε να ξεσκονίζουν κουραμπιέδες στις ζούγκλες της Σουμάτρας.

Δεδομένου ότι η διάρθρωση της συστημικής κλιμάκωσης (Σχ. 1) είναι ισοδύναμη με ένα ενιαίο βρόχο ενίσχυσης (Σχ. 2), η παρούσα συστημική δομή έχει δημιουργήσει μία πολλή άσχημη κατάσταση, όπου η ελληνική κοινωνία και η πολιτική τάξη έχουν ήδη παύσει να συνυπάρχουν αρμονικά και έχουν μετατραπεί σε άσπονδους εχθρούς. Αυτός ίσως είναι ο λόγος που κάνει μερικές και μερικούς να ισχυρίζονται πως “Μόνον το αίμα θα σώσει την Ελλάδα” (http://www.epirus-ellas.gr/2012/04/blog-post_4530.html).

Τούτο ενισχύει συστημικά την επιτακτική ανάγκη της αναίμακτης ανατροπής του νυν σαθρού πολιτικού συστήματος, μέσα από μία Συντακτική Εθνοσυνέλευση ή ένα δημοψήφισμα. Είτε η μία είτε το άλλο όμως δεν μπορούν να προκύψουν αρμονικά και ειρηνικά χωρίς την πολιτική σύμπραξη της ελληνικής κοινωνίας, σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, δηλαδή όλων των εκτός της νυν πολιτικής τάξης κινημάτων, που συλλογικά ζητούμε να ξανακάνουμε την Ελλάδα μία κοινωνία εν’ ελευθερία.

Είναι πολλοί οι άνθρωποι μέσα στον ελληνικό μας κόσμο που παλεύουν υπέρ της κοινωνικής και πολιτικής μας σύμπραξης, σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, με ύστατες εκκλήσεις των κινημάτων για ενότητα. Υπάρχουν βέβαια και οι υπέρ της σύμπραξης, γυαλιστερές και ξελαμπικαρισμένες θέσεις στο “Ψήφισμα του 1ου Συνεδρίου του ΕΠαΜ για τις Βουλευτικές Εκλογές”:

Είναι πολλές και πολλοί που λαλούν τούτες τις μέρες γιά την “επΑνάσταση” του ελληνικού λαού, καθώς δοξάζουν την ενότητα από αντιμνημονιακά κόμματα, ενώσεις και φορείς. Όμως η πολιτική σύμπραξη της ελληνικής κοινωνίας, σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ώστε συλλογικά να ξανακάνουμε την Ελλάδα μία κοινωνία εν’ ελευθερία, συστημικά παραμένει η μόνη αναίμακτη επιλογή γιά την επιτακτική ανάγκη της ανατροπής του νυν σαθρού πολιτικού συστήματος, μέσα από μία Συντακτική Εθνοσυνέλευση ή ένα δημοψήφισμα.

Διότι δεν είναι η αλλαγή κόμματος στην εξουσία ή απλά η ανατροπή της όποιας κυβέρνησης το ζητούμενο. Η επιτακτική ανάγκη αφορά την όλη, αναίμακτη ανατροπή του όλου νυν σαθρού πολιτικού συστήματος, όπως και όλης της ανθελληνικής πολιτικής τάξης που το συντηρεί.

Ούτε η συγκεκριμένη μορφή του πολιτεύματος που θα προκύψει έχει τόσο μεγάλη σημασία. Διότι ό,τι και να προκύψει θα είναι πολύ ανώτερο, αρκεί βέβαια με το νέο πολιτικό σύστημα να περάσει η εξουσία στα χέρια της –εκτός της νυν άρδην ανθελληνικής καθεστικυίας πολιτικής τάξης– ελληνικής μας κοινωνίας.

Τέρμα στην ιδιωτία! Η ελληνική μας κοινωνία ξανάρχεται με πραγματικές και πραγματικούς οπλίτες-πολίτες, δηλαδή ανθρώπους με πολιτειότητα!
  
Ευοί Ευάν,

Νίκος Γεωργαντζάς