ΑΟΖ και η τραγωδία του Καστελόριζου!!! Exclusive Economic Zone (EEZ) and the tragedy of Kastelorizo!!

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ.
ΒΗΜΑ,  Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010


Η δια μονομερούς δηλώσεως δημιουργία της κυπριακής (ΑΟΖ) το 2004 από τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο ήταν πραγματικά ηγετική κίνηση. Αν και η Τουρκία διεμαρτυρύθη, η απόφαση έγινε αμέσως αποδεκτή και από την ΕΕ και από τις ΗΠΑ. Επανειλημμένες προσεγγίσεις του όμως προς την Ελληνική πλευρά, να οριοθετήσει μαζί με την Κύπρο την ΑΟΖ, του έμειναν αναπάντητες. Η πρόσφατη απόφαση της μεγαλονήσου να οριοθετήσει την ΑΟΖ με το Ισραήλ δεν αφήνειπλέον καμία δικαιολογία στην Ελλάδα να μην ασκήσει τα νόμιμα δικαιωματά της.
Εδώ και 30 χρόνια η χώρα μας επιμένει ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία - η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου - είναι νομικής φύσης. Η έννοια της υφαλοκρηπίδας όμως έχει, εδώ και 25 χρόνια, υπερκεραστεί απ' αυτή της ΑΟΖ.
Με βάση τα άρθρα 55-57 της νέας Σύμβασης του 1982 ως ΑΟΖ ορίζεται η πέραν και παρακείμενη της αιγιαλίτιδας ζώνης περιοχή σε πλάτος μεχρι 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης και εντός της οποίας το παράκτιο κράτος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σε θέματα που έχουν σχέση με την εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πηγών ζώντων ή μη των υδάτων, του βυθού και του υπεδάφους της θάλασσας.
Επίσης η Σύμβαση αναφέρει ρητά (άρθρο 121, παράγραφο 2) ότι όλα τα νησιά διαθέτουν ΑΟΖ και ότι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα ενός νησιού καθορίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καθορίζονται και για τις ηπειρωτικές περιοχές. Επομένως, η Τουρκία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ίδια επιχειρήματα για την ΑΟΖ που προβάλλει για την υφαλοκρηπίδα των νησιών του Αιγαίου, ότι, δηλαδή, τα νησιά μας δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα ή ότι κάθονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας. Επιπλέον, η νέα Σύμβαση έχει καταργήσει τη γεωλογική έννοια της υφαλοκρηπίδας και έτσι η Τουρκία έχει χάσει άλλο ένα επιχείρημα.
Κλειδί σ' αυτή την οριοθέτηση είναι το Καστελόριζο, νησί το οποίο κατοικείταικαι, κατά συνέπεια, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι και διαθέτει ΑΟΖ και ότι είναι νησί της ΕΕ. Εάν η Ελλάδα δεχτεί να προχωρήσει σε οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο χωρίς τον υπολογισμό του Καστελόριζου, η εμφανής συνέπεια θα είναι η Ελλάδα να μην έχει θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο!
Οι τελευταίες μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου στο τρίγωνο Καστελόριζου-Κρήτης-Κύπρου. Οι περισσότερες απο αυτές τις μελέτες έγιναν από αμερικανικές εταιρείες πού, προφανώς, ειδοποίησαν τους Τούρκους γι΄αυτό και, πιθανώς, είναι ζήτημα χρόνου προτού οι τελευταίοιαρχίσουν να προκαλούν την Ελλάδα με έρευνες στην περιοχή.
Τελευταία ακούονται πολλά γύρω από την παλαιά Αμερικανική ιδέα περί συνεκμεταλλεύσεως. Η συνεκμετάλλευση δεν οδηγεί πουθενά, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, και γι΄αυτό ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε από άλλες χώρες που αντιμετώπισαν τα προβλημάτων που έχουμε με την Τουρκία. Συνεκμετάλλευση λοιπόν θα είναι τραγικό λάθος με επιπτώσεις και σε άλλους τομείς των διμερών σχέσεων, ανοίγοντας την όρεξη της Τουρκίας και για άλλους οικονομικούς πόρους, όπως την αλιεία.
Εν όψει των ανωτέρω, η Ελλάδα, ακολουθούσα το παράδειγμα άλλων χωρών (π.χ ΗΠΑ, Ρωσία, των περισσοτέρων χωρών της ΕΕ, Ισραήλ) να διακηρύξει την κυριαρχία της σε ΑΟΖ με βάση τη Σύμβαση του 1982.
Τα ανωτέρω μπορούν να γίνουν με την ψήφιση νόμου που να δημιουργεί ΑΟΖ στις ελληνικές θάλασσες και εν συνεχεία να ανακοινωθεί στον ΟΗΕ. Μετά θα έρθουμε σε διαπραγματεύσεις με την Κύπρο και την Αίγυπτο προς καθορισμό της διαχωριστικής γραμμής.
Βεβαίως, η Τουρκία δεν θα αναγνωρίσει τέτοια κίνηση, όπως έπραξε και πρόσφατα με την Κύπρο. Νομικώς όμως αυτό είναι αδιάφορο. Σ’ αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να της υπενθυμίσουμε ότι η προσχώρησή της στην Σύμβαση του Δίκαιου της Θάλασσας είναι μια από τις προϋποθέσεις για την πλήρη ένταξή της στην ΕΕ.
Βεβαίως, η «χώρα των μηδενικών διαφορών» θα μπορούσε, αγνοώντας το Διεθνές Δίκαιο, να επανέλθει στις παράνoμες παραβιάσεις του εναερίου και υδάτινου χώρου μας. Επιθυμεί όμως να καταστρέψει την εικόνα ότι «έχει αλλάξει» που και η ίδια αλλά και οι εν Ελλάδι υποστηρικτές της, εδώ και χρόνια, προσπαθούν να δημιουργήσουν;OPEN LETTER – THE TRAGEDY OF KASTELORIZO (Kastelorizo, little Greek island of the Dodecanese, very close to the Turkish coast line)

PUBLISHED IN THE GREEK NEWSPAPER “TO VIMA” (ATHENS, GREECE) – DECEMBER 27, 2010
 
By Vasilios Markezinis, Theodoros Karyotis
 
The creation of the Cypriot Exclusive Economic Zone (EEZ) in 2004 through a unilateral declaration of [then Cypriot] President Papadopoulos was a real act of leadership.  Although Turkey protested, that decision was IMMEDIATELY accepted by both the European Union (EU) and the U.S.  However, his [Papadopoulos’] repeated attempts to reach a delimitation of the Cypriot EEZ with the Greek side, remained unanswered.  The recent decision of [Cyprus] to reach a delimitation of its EEZ with Israel [NOTE: the Cyprus-Israel agreement on the limits of the respective EEZs was reached in December 2010 despite Turkey’s loud protestations] does not leave Greece with any excuses not to exercise its legitimate rights.
 
For a period of 30 years our country [Greece] insists that its only issue with Turkey – the delimitation of the Aegean sea bed – is of a legal nature.  However, the issue of the sea bed has been surpassed by that of the EEZ for a period of 25 years.
 
On the basis of Articles 55-57 of the new Convention of 1982 [NOTE: International Law of the Seas Convention – Turkey and the U.S. are NOT signatories to this Convention] the EEZ is defined as the area by and beyond at a distance of 200 nautical miles from the baseline of the coastal plain where in such area the coastal state exercises sovereign rights on issues that relate to the exploration, exploitation, preservation and management of the living or non-living natural resources within the waters, of the seabed, and the below the seabed [resources].
 
Also the Convention explicitly states (Article 121, paragraph 2) that all the islands possess an EEZ and that the EEZ and the sea bed of an island are defined with exactly the same manner as those are defined for continental areas.  Therefore, Turkey cannot use on the EEZ issue the same arguments that it uses for the seabed of the Aegean islands, namely that our [Greek] islands do not have a seabed or that are seated on top of the continental shelf of Anatolia [Turkey – Asia Minor].  [NOTE: Turkey’s argument has been that the Greek islands constitute an “extension of the Anatolian continental shelf.”  Greece rejects this argument].  Furthermore, the new Convention has eliminated the geologic significance of the sea bed – continental shelf thus Turkey has lost one more argument.
 
The key for this delimitation is Kastelorizo, an island that is inhabited, therefore nobody can challenge that it [Kastelorizo] has an EEZ and that it is an EU island.  If Greece were to accept a delimitation of its EEZ with Egypt without taking Kastelorizo into account, the apparent consequence will be that Greece will not have any sea boundaries – borders with Cyprus!
 
The latest studies that have been performed indicate that there are large quantities of natural gas and oil in the triangle of Kastelorizo-Crete-Cyprus.  Most of these studies were performed by American companies which, obviously, have informed the Turks of their [studies’] results and, possibly, it is a matter of time before the latter [Turks] start provoking Greece with [Turkish] exploration activities in the area.  [NOTE:  The Turkish government formally declared in 2009 that it would proceed with oil exploration activities WITHIN the Greek AND Cypriot EEZs.  One such attempt by a Norwegian vessel that was escorted by a Turkish warship was fended off by the Hellenic Navy in 2009.  Turkish Navy warships invariably have harassed oil exploration vessels working with the permission of the Cypriot government in the Cyprus EEZ.]
 
Lately, much is heard about the old American idea – proposal on co-exploitation [NOTE: Greece-Turkey joint co-exploitation of Aegean resources].  The co-exploitation [proposal] does not lead anywhere, does not resolve any problems – issues, and that is why it [co-exploitation] was not used by other countries that faced the problems that we [Greece] have with Turkey.  Therefore, co-exploitation will be a tragic mistake with consequences in other areas of the [Greek – Turkish] bilateral relations, wetting Turkey’s appetite for other [Aegean] economic resources, such as fishing.
 
In view of the above, Greece, by following the example of other countries (e.g., U.S.A., Russia, most of the EU countries, Israel) [needs to – should] declare its EEZ sovereignty in accordance with the 1982 Convention.
 
The above can be implemented through the passage of a law that creates an EEZ in the Greek seas that will subsequently be reported to the UN.  Afterwards we [Greece] will come into negotiations with Cyprus and Egypt for the delimitation of the [EEZ] separation boundaries.
 
Certainly, Turkey is not going to recognize such a move, as it recently did with Cyprus [NOTE: Turkey has formally refused to recognize the legitimacy of the Cyprus-Israel December 2010 EEZ delimitation agreement].  LEGALLY [THE TURKISH MOVE] IS OF NO CONSEQUENCE.  However, on this occasion we [Greece] need to remind it [Turkey] that its [Turkey’s] accession to the Law of the Seas Convention is one of the preconditions for its [Turkey’s] full accession to the EU.
 
Certainly, the “country of zero differences - problems” [NOTE: reference to the statement of Turkish Foreign Minister Mr. Ahmet Davutoglu that Turkey has “zero differences – problems with its neighbors,” an alleged “cornerstone” of the “new” Turkish foreign policy] could, by ignoring International Law, return to the unlawful violations of our [Greek] air and sea space [NOTE: Greek air space violations by armed Turkish Air Force aircraft take place on a weekly basis].  However, does [Turkey] wish to destroy the image that it [Turkey] “has changed” [an image] that both [Turkey] and its [Turkey’s] supporters within Greece try to create for a number of years?

Posted by Κ.Α.ΝΕ.Ν.Α. on 12/29/2010 08:21:00 π.μ.. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

0 σχόλια for "ΑΟΖ και η τραγωδία του Καστελόριζου!!! Exclusive Economic Zone (EEZ) and the tragedy of Kastelorizo!!"

Leave a reply