ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ):ΟΧΙ, ΣΤΙΣ 6/5/2012 ΛΕΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΟΧΙ...


Σχόλιο ΚΑΝΕΝΑ
ΚΑΝΕΝΑΣ πλέον από αυτούς
ΚΑΝΕΝΑΣ μόνος....δυνατά, όλοι μαζί!!
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗ,  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ!!!

ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Η βελτίωση της επικρατούσας ζοφερής κατάστασης στη χώρα μας είναι υπόθεση όλων μας.


ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ ΠΡΟΣΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ, ΦΙΛΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΕΣ 

•    Παρατηρώντας την συνεχόενη κατάπτωση και αποσύνθεση των πολιτικών,         κοινωνικών, 
οικονοικώνκαιηθικώνδοώντηςΠατρίδοςας… 
•    Αγανακτισένοι από την διαρκή και ανελέητη προβολή της διαφθοράς,      την επιβολή της 
ανευθυνότητας,  της παραγραφής αδικηάτων,     την απαξίωση των παραδοσιακών αρχών και 
πατροπαράδοτωνηθώνκαιεθίωνας, τηςαπουσίαςοράατος… 
•    Πιεζόενοιαπότηνεπέλασητουπαραλογισού, τουςκινδύνους αλλοιώσεωςτηςεθνικήςας 
ταυτότητας, την σταδιακή κατάργηση θεελιωδών ατοικών ανθρωπίνων δικαιωάτων,             την 
αποδυνάωσητηςαγοραστικήςαξίαςτουπενιχρούπλέονεισοδήατόςας… 
•    Αντιλαβανόενοι το έγεθοςτης ευθύνης αςαπέναντιστηνΙστορίακαιτοΜέλλοναυτού 
τουΤόπου… 
•    ιαπνεόενοιαπότηνανάγκηιαςκοινωνίαςεκέντροτονάνθρωποκαιτιςπραγατικέςτου 
ανάγκες, καθώς και της επαναφοράς όλων των χαένων αξιών όπως της  ικαιοσύνης,           της 
Αξιοκρατίας, τηςΕλευθερίας, τηςΑρετής, τηςΧαράςστηνζωήας… 
•    Επνεόενοιαπόταδιδάγατατηςανεξάντλητηςκαιαδιάκοπηςιστορικήςαςδιαδροήςαπό 
τηναρχαιότηταέχρισήερα … 
•    Εείς, ωςΕλεύθεροιΈλληνες Πολίτες, είχαεαπόαρκετόκαιρόαποφασίσεινα αγωνιστούε 
προκειένου να προβούε στην δηιουργία ενός νέου Πολιτικού Κινήατος  -       Φορέα εντός του 
οποίουθαπορούσανναεκφραστούν, νασυνεργαστούνκαιναπροσφέρουνόλοιοιΈλληνες καιοι 
ΕλληνίδεςπροκειένουναεπανακτήσουετηνχαένηαςΑξιοπρέπεια, Ελευθερία, ικαιοσύνη, 
Εθνική Αξιοπιστία και Ανεξαρτησία,  Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη. Ύστερα απόπολλές 
προσπάθειες, ζυώσειςκαι συζητήσειςκαιύστερα απόπάπολλες δοκιασίεςεφίλους, γνωστούς, 
ίσωςκαιλιγότερογνωστούς, αυτόέγινεπραγατικότητα. 

Ο νεοσύστατος αυτόςφορέας, έχονταςόωςιααρκετάακράαγωνιστικήδιαδροή,  ετην 
καθοριστική πρωτοπόρα συβολή της ηοκρατικής Αναγέννησης,  του ΕΠΑΜ και αρκετών 
Κινηάτωνπολιτώνεσκοπότηνεκλογικήσυνεργασία, έχειέναβασικόπρόταγα: 

                                   ΟΧΙ ! 

Εγώ προσωπικώς δέχτηκα την ευγενική πρόσκληση να βοηθήσω όσο δύνααι και να 
συετάσχω στον εκλογικό αυτόν συνδυασό ως υποψήφιος βουλευτής στην εκλογική 
περιφέρεια της Β’  Αθηνών.  Οολογουένως θεωρώ και εκτιώ ότι αυτό που έχει την έγιστη 
σηασίασεαυτήντηναπόφασήου, είναιηελεύθερηδοήκαιταπρωτοποριακάπροτάγατααυτού 
τουεκλογικούσυνδυασού: 
α') εν εφαρόζει κοατική γραή πειθαρχίας των ελών και όσων συπράξουν ή 
υποστηρίξουνέστωκαιτηντελευταίαστιγή. 
β') Θέτειόλαταβασικάκοινάζητούενα 
http://epam-usa.blogspot.com/2012/04/blog-post_16.html καιhttp://papathemelis.blogspot.com/ 
γ') Τα κυριότερα,  ενεργοποιεί τον ναρκωένο θεσό των δηοψηφισάτων και προτείνει 
σύγκλισηΣυντακτικήςΕθνοσυνέλευσης. ΜεάλλαλόγιαετακύλισητηςεξουσίαςστονΕλληνικό 
λαόκαιόχι "χαλίφης" στηνθέσητου "χαλίφη". 

            Ανσ' αυτόντοντόποθέλουενααλλάξεικάτι, αςξεκινήσουεαπόεάς... 

ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ ΤΙΣ ΑΓΚΥΛΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΘΕΤΙΚΟ ΘΑ 
                                       ΠΡΟΚΥΨΕΙ! 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Ο/Η παρακάτω υπογεγραμμέν-ος/-η………..………………………….……………………………………………… υποψήφι-ος/-α βουλευτής του εκλογικού συνδυασμού………………………………………………………………….. της εκλογής περιφέρειας …..……………………..……………………..………………………………………………………. υπευθύνως δηλώνω, ενώπιον του Ελληνικού Λαού και εν γνώσει των συνεπειών του Nόμου περί ψευδούς δηλώσεως ή εξαπατήσεως εις βάρος αυτού, σε περίπτωση που στις προσεχείς εκλογές της 6/5/2012 εκλεγώ βουλευτής του Ελληνικού κοινοβουλίου, τα εξής:
1.      Παραιτούμαι της βουλευτικής μου ασυλίας και όλων των προνομίων που απορρέουν από αυτήν, εκτός της δυνατότητας να εκφέρω οποιονδήποτε λόγο και άποψη και των δυνατοτήτων εκείνων που θα με καθιστούσαν πολιτικώς και νομικώς ανισότιμο σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον (ἠ άλλην) συνάδελφό μου, πολίτη ή κάτοικο του κράτους.
2.      Παραιτούμαι από τις οποιεσδήποτε προστατευτικές διατάξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις αφορούν παραγραφή ποινικών αδικημάτων. Σε οποιοδήποτε τυχόν αδίκημα περιπέσω, δεν θέλω και δεν απαιτώ να έχω καμμία ιδιαίτερη μεταχείριση σε σχέση με οποιονδήποτε  άλλον πολίτη ή κάτοικο του κράτους.
3.      Παραιτούμαι από οποιαδήποτε προνόμια σε περίπτωση που ήθελε συμμετάσχω ως υπουργός ή στέλεχος καθ’ οιονδήποτε τρόπο της νεοσχηματισθείσας κυβερνήσεως.
4.      Παραιτούμαι από το ήμισυ των εκάστοτε μηνιαίων απολαβών μου (δηλ. της βουλευτικής μου αποζημιώσεως  συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε επιδομάτων εξαιρουμένων των αποδεδειγμένως λειτουργικών μου εξόδων). Δεσμεύομαι να διαθέτω το ποσό αυτό κάθε μήνα σε ισόποσα μερίδια (όχι μικρότερα των 50 και όχι μεγαλύτερα των 200 Ευρώ) προς στήριξη των αποδεδειγμένως οικονομικώς αδυνάτων  πρωτίστως της περιφερείας μου, δια μέσου δημοσίας  και διαφανούς κληρώσεως. Οι επωφελούμενοι από την κλήρωση δεν θα έχουν δικαίωμα επανασυμμετοχής μέχρι να ικανοποιηθούν όλοι οι συμμετέχοντες. Οι όροι και λεπτομέρειες της κληρώσεως θα ανακοινωθούν εφ’ όσον προκύψει τέτοια περίπτωση.
5.      Παραιτούμαι του δικαιώματος της τυχόν βουλευτικής μου συντάξεως σε περίπτωση που δικαιούμαι αυτήν, εκτός της περιπτώσεως που είμαι αποδεδειγμένως άπορος ή αντιμετωπίζω οικονομική δυσχέρεια τέτοια ώστε να μην διασφαλίζεται η επιβίωσή εμού και των προστατευομένων μελών της οικογενείας μου. Σε αυτήν την περίπτωση θα λαμβάνω την μισή σύνταξη και την υπόλοιπη θα διανέμω με τον τρόπο που αναφέρεται στην 4η παράγραφο.
6.      Δεσμεύομαι να καταθέσω ενώπιον δικηγόρου ή συμβολαιογράφου,  προ της ημερομηνίας των εκλογών,  όλα τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας μου. Τα στοιχεία αυτά θα συγκριθούν με αυτά τα οποία θα υπάρχουν μετά το πέρας της ενδεχομένης βουλευτικής μου θητείας, των οποίων το «πόθεν έσχες» οφείλω να αποδείξω. Σε περίπτωση επωνύμων και τεκμηριωμένων καταγγελιών   δεν θα έχω καμμία αντίρρηση ή δισταγμό να εξεταστούν χωρίς διατυπώσεις τα περιουσιακά στοιχεία ατόμων με τα οποία διατηρώ σχέσεις, ανεξαρτήτως βαθμού συγγενείας, συνεργατών, φίλων ή εταιρειών (εντός ή εκτός της χώρας) στις οποίες αυτοί πιθανόν συμμετέχουν. Σε περίπτωση ψευδούς, κακοήθους, υποβολιμαίας συκοφαντήσεως ή καταγγελίας επιφυλάσσομαι  δια τα Νόμιμα.
7.      Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί να κάνω επισήμως πρόταση νόμου, ή να ψηφίσω κάποιο νομοσχέδιο, η πρόθεσή μου και η γνώμη μου θα εκτίθεται σε δημόσια δημοκρατική διαβούλευση. Η διαβούλευση αυτή θα πραγματοποιείται είτε διαδικτυακώς, είτε σε ανοικτή συνέκκληση πολιτών, που θα ήθελαν να βοηθήσουν με την  συμμετοχή τους και οι οποίοι θα οφείλουν να τηρούν τον απαραίτητο σεβασμό στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων και τελικής διαμορφώσεως της προτάσεως. Κάθε πρόταση έστω και αντίθετη θα εισακούγεται και θα τίθεται στην κρίση των υπολοίπων πολιτών.  Η ακριβής διαδικασία  θα ανακοινωθεί εφ’ όσον προκύψει μία πρώτη τέτοια περίπτωση.
8.     Συμπαρίσταμαι στον αγώνα όλων των συναδέλφων μου που αγωνίζονται για τους ίδιους σκοπούς. Σε καμμία περίπτωση όμως δεν υποχρεούμαι να απολογηθώ, να δικαιολογηθώ ή να αιτιολογήσω πράξεις και λόγους τους που ενδεχομένως είτε εκ παραδρομής, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία αποκλίνουν από τα διακηρυχθέντα.
9.     Θα υποστηρίξω με σθένος όλες τις προεκλογικές μου δεσμεύσεις  βάσει των οποίων θέλει εκλεγώ βουλευτής και θα βοηθήσω με κάθε τρόπο την πατρίδα μου να ανακτήσει την απωλεσθείσα εθνική ισχύ της  και υπόσταση  και να αποκαταστήσει την κηλιδωμένη εικόνα της προς την ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα.  Ταυτοχρόνως θα διαθέσω όλες μου τις δυνάμεις και μέσα, προκειμένου να βοηθήσω  τον Ελληνικό λαό να ξεφύγει από την παρούσα κρίση και να αναβιβάσει το βιοτικό και οικονομικό του επίπεδο.
10.Σε οποιαδήποτε περίπτωση αποδειχθεί εξ’ αιτίας της βουλευτικής μου ιδιότητας, εμπλοκή μου σε χρηματισμό, κλοπή, υπεξαίρεση ή προμήθεια εις βάρος του δημοσίου ή  αθέτηση των ανωτέρω, πέραν των λοιπών συνεπειών του νόμου, θέτω τα περιουσιακά μου στοιχεία (όπως και οποιωνδήποτε τρίτων που θα αποδειχθεί ότι είχα συναλλαγές μαζί τους και θα αδυνατούν να αιτιολογήσουν την προέλευσή τους) σε αυτόματη δήμευση αυτών και τον εαυτόν  μου σε δημόσιο διασυρμό.
11.Διατηρώ το δικαίωμα να μην αποδεχθώ καμμία κατηγορία, συκοφαντία, εμπαιγμό, διαστρεβλωτική - αποσπασματική αναφορά των θέσεων μου ή κακόβουλη αναφορά στο όνομα μου εάν είναι ανώνυμη και εάν πρωτίστως δεν έχει πραγματοποιηθεί  δημόσια αντιπαράθεση και κατ’ αντιπαράσταση με τον κατήγορο σε όλα τα ΜΜΕ.
12.Έδοξε να υπογραφεί ως ηθικός όρκος τιμής απέναντι στην ιστορία και το μέλλον του τόπου που καλείται ΕΛΛΑΣ.

Ημερομηνία…………………………..
Τόπος…………………………………….…………………………………
Υπογραφή………………………………………………………………………………………………………...


Posted by Κ.Α.ΝΕ.Ν.Α. on 4/26/2012 11:49:00 μ.μ.. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

0 σχόλια for "ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ):ΟΧΙ, ΣΤΙΣ 6/5/2012 ΛΕΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΟΧΙ..."

Leave a reply